Sali

Muksujudo 2015
Muksujudo 2015
Wekara Shiai 2015
Wekara Shiai 2015
Hämeenlinna Shiai 2015
Marja-Liisa Hulkko, Tero Ojala,  Pia Palosvirta,
Hämeenlinna Shiai 2015 Marja-Liisa Hulkko, Tero Ojala, Pia Palosvirta,
Peruskurssi 2015
Ohjaajat Kai Kamunen, Tero Ojala
Peruskurssi 2015 Ohjaajat Kai Kamunen, Tero Ojala